[1]
முத. 2019. பாகீரதியின் மதியம் நாவலில் அரசியல் பதிவுகள். International Research Journal of Tamil (சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்). 1, 3 (Jul. 2019), 1-7.