[1]
பந. 2019. சீறாப்புராணத்தில் உறுதிப்பொருள். International Research Journal of Tamil (சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்). 1, 3 (Jul. 2019), 17-25.