பந. சீறாப்புராணத்தில் உறுதிப்பொருள். International Research Journal of Tamil (சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்), v. 1, n. 3, p. 17-25, 30 Jul. 2019.