முதனலெட்சுமி. 2019. “பாகீரதியின் மதியம் நாவலில் அரசியல் பதிவுகள்”. International Research Journal of Tamil (சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்) 1 (3), 1-7. http://irjt.iorpress.org/index.php/irjt/article/view/10.