முத. (2019) “பாகீரதியின் மதியம் நாவலில் அரசியல் பதிவுகள்”, International Research Journal of Tamil (சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்), 1(3), pp. 1-7. Available at: http://irjt.iorpress.org/index.php/irjt/article/view/10 (Accessed: 15September2019).