பந. (2019) “சீறாப்புராணத்தில் உறுதிப்பொருள்”, International Research Journal of Tamil (சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்), 1(3), pp. 17-25. Available at: http://irjt.iorpress.org/index.php/irjt/article/view/12 (Accessed: 15September2019).