[1]
பந., “சீறாப்புராணத்தில் உறுதிப்பொருள்”, irjt, vol. 1, no. 3, pp. 17-25, Jul. 2019.