முத. “பாகீரதியின் மதியம் நாவலில் அரசியல் பதிவுகள்”. International Research Journal of Tamil (சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்), Vol. 1, no. 3, July 2019, pp. 1-7, http://irjt.iorpress.org/index.php/irjt/article/view/10.