பநிர்மலாதேவி. “சீறாப்புராணத்தில் உறுதிப்பொருள்”. International Research Journal of Tamil (சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்) 1, no. 3 (July 30, 2019): 17-25. Accessed September 15, 2019. http://irjt.iorpress.org/index.php/irjt/article/view/12.