(1)
V, G.; R, M. K. Parakalanayaki in Periyathirumozhi. Int. Res. J. Tamil 2022, 4, 28-35.