(1)
A, G. Women in Pulavar Kulanthai’s Ravana Kaviyam. Int. Res. J. Tamil 2021, 3, 181-188.